Asia Selection Vol. 35 – Triệu Con Tim (Million Hearts)

asia_s35

83503 Triệu Con Tim Trúc Hồ, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Lâm Nhật Tiến, Lâm Thúy Vân, Nguyễn Hồng Nhung, Y Phương, Ca Đoàn Ngàn Khơi

83504 Bạn Thân Trúc Hồ, Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn

82567 Việt Nam Tôi Đâu Đan Nguyên

81657 Phải Lên Tiếng Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82689 Một Ngày Việt Nam Mai Thanh Sơn, Lê Anh Quân, Ca Đoàn Ngàn Khơi

83505 Một Đời Áo Mẹ Áo Em Lâm Nhật Tiến, Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên, Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82690 Lưu Vong Khúc Lâm Nhật Tiến, Ca Đoàn Ngàn Khơi

83507 Tuổi Trẻ Việt Nam Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

82577 Nhân Danh Việt Nam Hợp Ca Asia

82567 Anh Là Ai Việt Khang, Lê Quốc Tuấn, Ca Đoàn Ngàn Khơi

81680 Cả Nước Đấu Tranh Hợp Ca Asia, Ca Đoàn Ngàn Khơi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s