Asia Selection Vol. 37 – The Best of Đan Nguyên & Y Phụng 2

asia_s37

84654 Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Đan Nguyên, Y Phụng

84655 Tim Vỡ Đan Nguyên

84656 Đường Về Quê Hương Đan Nguyên

84657 Nếu Anh Đừng Hẹn Y Phụng

84658 Thuở Ấy Có Em Đan Nguyên

84659 Bóng Nhỏ Đường Chiều Y Phụng

84660 Linh Hồn Tượng Đá Đan Nguyên

81671 Tôi Vẫn Cô Đơn Đan Nguyên

81662 Sầu Lẻ Bóng 2 Y Phụng

83268 Sài Gòn Kỷ Niệm Đan Nguyên

83621 Sương Lạnh Chiều Đông Đan Nguyên

84661 Một Ngày Mùa Đông Y Phụng

84662 Lá Thư Trần Thế Đan Nguyên

84663 Tà Áo Đêm Noel Đan Nguyên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s