The Best of Nguyên Khang: Vì Đó Là Em

83851 Vì Đó Là Em Nguyên Khang

83852 Khúc Thụy Du Nguyên Khang

83853 Còn Một Chút Gì Để Nhớ Nguyên Khang

83854 Bản Tình Cuối Nguyên Khang

83855 Người Qua Bóng Tối Diễm Liên

83856 Radio Buồn Nguyên Khang

83857 Bến Quạnh Hiu Nguyên Khang

83858 Bài Không Tên Số 2 Nguyên Khang

83859 Chiếc Lá Cuối Cùng Nguyên Khang

83860 L/K: Diễm Xưa, Rồi Mai Tôi Đưa Em Nguyên Khang, Diễm Liên

83861 Về Đây Nghe Em Nguyên Khang

83862 Tưởng Niệm Nguyên Khang

83863 Lệ Buồn Tiển Đưa Nini

83864 Mưa Êm Trôi Nguyên Khang

83865 Nhớ Về Em Nguyên Khang

83866 Điệp Khúc Samba Diễm Liên

83867 Tình Lầm Lỡ Nguyên Khang

83868 Bài Không Tên Số 8 Nguyên Khang

83869 Tình Đời Nghệ Sĩ Diễm Liên

83870 Tình Đơn Côi  Nguyên Khang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s