Adam Ho

82987 I’m Tired Adam Hồ
94842 L/K: Những Ngày Nắng Đẹp, Seasons In The Sun Dương Triệu Vũ, Lương Tùng Quang, Adam Hồ, Vân Quỳnh, Angela Trâm Anh, Hollie Thanh Ngọc
95613 Tát Nước Đầu Đình Vân Quỳnh, Adam Hồ