Ai Thanh

94993 L/K: Nụ Tầm Xuân, Bài Ca Sao Ý Lan, Thái Thanh
82400 Tấm Cám Ái Vân, Ái Thanh, Nguyễn Hưng, Chí Tài