Lynn

84763 Chỉ Cần Một Giọt Lệ Công Thành
83334 Ðường Xa Ướt Mưa Công Thành, Lynn
83592 Feliz Navidad Công Thành, Lynn
80544 Gặp Nhau Làm Ngơ Công Thành, Lynn
84761 Giữ Mãi Đêm Nay Công Thành
83292 Mưa Hồng Công Thành, Lynn
84762 Người Ơi Biết Chăng Công Thành
82524 Sầu Đông Công Thành, Lynn
83412 Thuyền Hoa Công Thành, Lynn